viernes, 7 de diciembre de 2018

ACORDS IMPORTANTS I PRÓRROGA DE CONVENI. LA NOSTRA VALORACIO I EXPLICACIO
ACORDS SIGNATS:


1) Mobilitat del personal indefinit.Què hi havia abans de l'acord?
Un pacte per Infermeres i TCAI de 1984 al qual no es podia accedir des de 1995
Què hi haurà a partir d'ara?
Un sistema que permet el canvi de lloc de treball a la gran majoria dels treballadors/es. Amb uns barems de punts coneguts i que hauran de ser publicats, on te pes  el temps d experiència professional, la valoració de competències (sistema SPP) i la formació continuada.  Com a novetat important, a més a més, hi haurà un membre del CE en l' òrgan de resolució de les places.


La nostra i obvia (per ser signants) valoració és que es un bon acord pel CONJUNT dels/les treballadors/es. És revisable i susceptible de ser modificat i millorat per les parts, com els altres dos. 2) Modificacions en el gaudiment dels AP.


No afectarà a aquells treballadors/es, els quals no són coberts quan n'agafen un. 

A la resta, (de treballadors/es) hauran de avisar/programar 2 dels 5 amb cinc dies d'antelació. Com a novetat, qui vulgui cobrar-los (entre 1 i 5) ho podrà fer en lloc d gaudir-los. El resultat d'aplicar aquesta mesura es revisarà per les parts igualment al primer trimestre de 2021. El període de gaudiment a partir de 2019 serà FINS AL 31 DE DESEMBRE, en lloc de fins al 31 de gener.


3) Pacte sobre jubilació parcial


A partir de 2019`i fins el 2023 es podran acollir a la JP els treballadors que reuneixin els requisits,  Aquests han canviat en la vigent Llei de Seguretat Social i per tant, ens hem hagut d’adequar, obligatòriament  a les Disposicions Legals. Em aconseguit un acord de màxims, perquè per una banda el treballador/a podrà acollir-se a la major reducció de jornada (75%) i al mateix temps crear una plaça fixa per a cada jubilat/da.

Així mateix, la possibilitat de compactar tots els períodes del temps que falta en 1 de sol, tot seguit a continuació de la data de JP.

De moment estarà vigent fins 2023 però inclou una clàusula de compromís de revisar la situació aleshores i la voluntad de prorrogar-lo mitjançant la negociació corresponent.
Les condicions personals, cas de tenir dubtes ens las podeu consultar.

4) Pórroga del Conveni Col·lectiu

La signatura d'aquest acords, recordem, son "peça separada" del conveni si bé, d'aplicació amb la mateixa força durant el seu període de vigencia. Això es degut, i així hem insistit que fós des de la UGT,  per tal que no es perpetuïn les possibles imperfeccions, conveni, rera conveni, tenint en compte que s'implementaran  normes i procediments no vistos fins ara.
Dit això, es prorroga la vigencia del nostre conveni fins 31/12/2020. Això no és una cosa menor, tenint en compte que s'acabava ja, i que a partir de gener es seguirán negociant qualsevol materia per les parts. De fet, n'hi ha ja un calendari de reunions i ordres del dia, que prioritàriament són derivades dels presents acords, establint procediments, dates i reglaments de desenvolupament, incloent la extinció de la cadència flexible i el 3er cap de semana en les noves cadències que s'hauran de pactar.

També cal dir i saber que aquests acords i la prorroga vinculada de conveni han estat recolzats per 7 sindicats dels 9 que en tenim: UGT, CCOO, AIPS, LLUITEM,SAE,SICTESS i ADMINISTRATIUS CLINIC. No l'han signat doncs, ni CGT ni APIHC.

.viernes, 30 de noviembre de 2018

SESIONS INFORMATIVES OBERTURA PLAÇ SPPPodreu aclarir els vostres dubtes. No hi falteu.


image

viernes, 9 de noviembre de 2018

AUGMENT SALARIAL I ENDARRERIMENTS 2018A la propera nómina DESEMBRE s'abonarà una quantitat equivalent al 1,625% de la totalitat dels salaris meritats al 2018- A més a més, a partir de gener 2019 les nómines s'actualitzaran amb una pujada de 1,75%.
Per altra banda, aquest matí s'han reprès les negociacions sobre diverses matèries del conveni, inclosa la desitjada continuïtat de la  jubilació parcial. Esperem que en les properes reunions es puguin concretar els acords corresponents en les millors condicions posibles per a tots vosaltres.

martes, 6 de noviembre de 2018

martes, 23 de octubre de 2018

PERMIS DE PATERNITAT 16 setmanes

Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada pel Congrés el passat 28 de juny. Aquesta Llei, en vigor, contempla entre moltes altres disposicions, una modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) i de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació amb la coresponsabilitat en les tasques de cura, establint la durada del permís de paternitat en 5 setmanes ampliables en dos dies més per cada fill o filla en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.
En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà gaudir des del naixement del bebè (després dels dos dies de permís per part del ET) fins a immediatament després d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. Això suposa per als pares (o l’altre progenitor) que tindran cinc setmanes més els dos dies de permís per naixement que estableix el ET (els convenis col·lectius poden incrementar aquest permís).
Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la decisió administrativa.
El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.
La Llei de PGE 2018 també estableix, que el permís de paternitat dels empleats públics podrà gaudir-se en les mateixes condicions que el dels treballadors per compte aliena del sector privat, alguna cosa que fins ara no era possible, doncs el EBEP obligava al seu gaudi immediatament després del part, o de la resolució judicial o administrativa que autoritzarà l’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
En resum, com a novetat la paternitat s’amplia a 5 setmanes i es permet fraccionar el gaudi de l’última setmana de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents al naixement o resolució d’adopció o acolliment. En el cas dels treballadors per compte aliena, emparats pel ET, per fraccionar el gaudi de l’última setmana és necessari l’acord entre empresari i treballador. Per als empleats públics, gaudir la 5ª setmana de forma independent, a un altre moment, dins dels 9 mesos següent al naixement o resolució d’adopció o acolliment, és necessari que se li autoritzi per l’Administració en la qual presti serveis d’acord als termes previstos en la seva normativa.