martes, 17 de febrero de 2015

MOCIO PARLAMENTARIA SOBRE BARNACLINIC


El passat mes d'octubre es va presentar i posteriorment aprovar una moció al Parlament de Catalunya per la qual s'insta al Govern, a través del seu ens competent que és el CatSalut, a que cessi l'activitat de Barnaclínic per les irregularitats que suposa fer activitat privada en un centre públic;  i al mateix temps, es porti a terme una investigació exhaustiva de les seves activitats, especialment quant a l'us de recursos públics.

Aquesta interpel·lació que fa el Parlament al Govern la fa extensiva per a altres centres públics que pogueren estar temptats de seguir els passos de la lucrativa Barnaclínic S.A., un autèntic negoci instal·lat en la setena planta del nostre hospital amb una xifra de negoci de al voltant de 12 milions anuals que es va crear amb un capital social mínim tenint en compte que fa ús, pagant, és de supossar, de tots els recursos del Clínic 

En els enllaços podreu llegir la moció sencera i les esmenes que altres grups polítics varen fer. Es destacable la denúncia que fa sobre el fet inacceptable de que puguin haver professionals que es lucren de la activitat privada exercint-la dins del seu horari laboral contractat amb la institució pública, és a dir, el Clínic. 
Tot i que aquesta circumstància ha estat negada reiteradament i combatuda segons el propi Director General, probablement alguns de vosaltres podreu constatar si això és així o no amb exemples propers.

Vejam un extracte...

..Les entitats sanitàries públiques no estan ni legal ni èticament constituïdes per oferir serveis sanitaris privats, dispensant un tracte diferencial entre els ciutadans que poden pagar i els que no, amb la consegüent discriminació en relació a les llistes d’espera. Els poders públics no poden tampoc permetre que els directius i els professionals contractats pel sistema públic percebin retribucions addicionals, realitzant activitats privades en el temps que ja tenen contractat i retribuït
per la sanitat publica, ni tampoc poden permetre que aquests vulnerin la normativa sobre incompatibilitats. 


Sembla, en definitiva, que alguna cosa està canviant.