martes, 29 de agosto de 2017

INCREMENT SALARIAL 1%


Com probablement sabreu, la norma pressupostària estatal estableix un increment salarial d'un 1% que també ens és d'aplicació per connexió amb la llei de pressupostos de la generalitat, ambdues promulgades i vigents.  
Tot i representar un increment exigu, us informem que aquesta Secció Sindical UGT ha abordat el tema amb la Direcció per tal de la seva execució. Restem també a la espera de conèixer una data de pagament que inclourà endarreriments des de l'1 de gener de 2017.

NOUS SUPÒSITS COMPLEMENT IT AL 100%Aquesta Secció Sindical UGT ha contactat amb la Direcció per abordar un tema de gran trascendència per la plantilla com és l'aplicació d'un nou Decret LLei que amplia els supòsits de complentació fins al 100% dels processos d'Incapacitat Temporal (IT) derivada de malaties comuns.Fins el moment nomès es complementaven les IT (comuns) en determinats supòsits com càncer, Intervenció quirúgica o hospitalització. Doncs bé, la recent norma recull altres casos en que es pot cobrar el 100%. Aquesta és la relació d'aquest casos a complementar:1. La situació d'incapacitat temporal de les empleades públiques embarassades, encara que no doni lloc a una situació de risc durant l'embaràs. 

2. La situació d'incapacitat temporal de les víctimes de violència de gènere. 

3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut. 

4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància. 

5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%. 
6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars. 

7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació.

8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, així com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

Hem instat doncs, a que s'apliqui aquest Decret Llei el més aviat possible. La Direcció ens comunica que donaran resposta a la petició un cop analitzats i interpretats en profunditat els continguts de la norma. Informar-vos, per a la vostra tranquilitat, que aquest Decret Llei afecta a tots aquells processos d'IT ( que s'ajustin a alguns dels suposits enumerats anteriorment) que tot i haver començat abans, a 21 de juliol, el treballador s'hi trobava en aquesta situació, així com obviament, els posteriors a aquesta dataEstem a la vostra disposició per dubtes que us puguin sorgir al respecte.