viernes, 7 de diciembre de 2018

ACORDS IMPORTANTS I PRÓRROGA DE CONVENI. LA NOSTRA VALORACIO I EXPLICACIO
ACORDS SIGNATS:


1) Mobilitat del personal indefinit.Què hi havia abans de l'acord?
Un pacte per Infermeres i TCAI de 1984 al qual no es podia accedir des de 1995
Què hi haurà a partir d'ara?
Un sistema que permet el canvi de lloc de treball a la gran majoria dels treballadors/es. Amb uns barems de punts coneguts i que hauran de ser publicats, on te pes  el temps d experiència professional, la valoració de competències (sistema SPP) i la formació continuada.  Com a novetat important, a més a més, hi haurà un membre del CE en l' òrgan de resolució de les places.


La nostra i obvia (per ser signants) valoració és que es un bon acord pel CONJUNT dels/les treballadors/es. És revisable i susceptible de ser modificat i millorat per les parts, com els altres dos. 2) Modificacions en el gaudiment dels AP.


No afectarà a aquells treballadors/es, els quals no són coberts quan n'agafen un. 

A la resta, (de treballadors/es) hauran de avisar/programar 2 dels 5 amb cinc dies d'antelació. Com a novetat, qui vulgui cobrar-los (entre 1 i 5) ho podrà fer en lloc d gaudir-los. El resultat d'aplicar aquesta mesura es revisarà per les parts igualment al primer trimestre de 2021. El període de gaudiment a partir de 2019 serà FINS AL 31 DE DESEMBRE, en lloc de fins al 31 de gener.


3) Pacte sobre jubilació parcial


A partir de 2019`i fins el 2023 es podran acollir a la JP els treballadors que reuneixin els requisits,  Aquests han canviat en la vigent Llei de Seguretat Social i per tant, ens hem hagut d’adequar, obligatòriament  a les Disposicions Legals. Em aconseguit un acord de màxims, perquè per una banda el treballador/a podrà acollir-se a la major reducció de jornada (75%) i al mateix temps crear una plaça fixa per a cada jubilat/da.

Així mateix, la possibilitat de compactar tots els períodes del temps que falta en 1 de sol, tot seguit a continuació de la data de JP.

De moment estarà vigent fins 2023 però inclou una clàusula de compromís de revisar la situació aleshores i la voluntad de prorrogar-lo mitjançant la negociació corresponent.
Les condicions personals, cas de tenir dubtes ens las podeu consultar.

4) Pórroga del Conveni Col·lectiu

La signatura d'aquest acords, recordem, son "peça separada" del conveni si bé, d'aplicació amb la mateixa força durant el seu període de vigencia. Això es degut, i així hem insistit que fós des de la UGT,  per tal que no es perpetuïn les possibles imperfeccions, conveni, rera conveni, tenint en compte que s'implementaran  normes i procediments no vistos fins ara.
Dit això, es prorroga la vigencia del nostre conveni fins 31/12/2020. Això no és una cosa menor, tenint en compte que s'acabava ja, i que a partir de gener es seguirán negociant qualsevol materia per les parts. De fet, n'hi ha ja un calendari de reunions i ordres del dia, que prioritàriament són derivades dels presents acords, establint procediments, dates i reglaments de desenvolupament, incloent la extinció de la cadència flexible i el 3er cap de semana en les noves cadències que s'hauran de pactar.

També cal dir i saber que aquests acords i la prorroga vinculada de conveni han estat recolzats per 7 sindicats dels 9 que en tenim: UGT, CCOO, AIPS, LLUITEM,SAE,SICTESS i ADMINISTRATIUS CLINIC. No l'han signat doncs, ni CGT ni APIHC.

.viernes, 30 de noviembre de 2018

SESIONS INFORMATIVES OBERTURA PLAÇ SPPPodreu aclarir els vostres dubtes. No hi falteu.


image

viernes, 9 de noviembre de 2018

AUGMENT SALARIAL I ENDARRERIMENTS 2018A la propera nómina DESEMBRE s'abonarà una quantitat equivalent al 1,625% de la totalitat dels salaris meritats al 2018- A més a més, a partir de gener 2019 les nómines s'actualitzaran amb una pujada de 1,75%.
Per altra banda, aquest matí s'han reprès les negociacions sobre diverses matèries del conveni, inclosa la desitjada continuïtat de la  jubilació parcial. Esperem que en les properes reunions es puguin concretar els acords corresponents en les millors condicions posibles per a tots vosaltres.

martes, 6 de noviembre de 2018

martes, 23 de octubre de 2018

PERMIS DE PATERNITAT 16 setmanes

Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada pel Congrés el passat 28 de juny. Aquesta Llei, en vigor, contempla entre moltes altres disposicions, una modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) i de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació amb la coresponsabilitat en les tasques de cura, establint la durada del permís de paternitat en 5 setmanes ampliables en dos dies més per cada fill o filla en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.
En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà gaudir des del naixement del bebè (després dels dos dies de permís per part del ET) fins a immediatament després d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. Això suposa per als pares (o l’altre progenitor) que tindran cinc setmanes més els dos dies de permís per naixement que estableix el ET (els convenis col·lectius poden incrementar aquest permís).
Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la decisió administrativa.
El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.
La Llei de PGE 2018 també estableix, que el permís de paternitat dels empleats públics podrà gaudir-se en les mateixes condicions que el dels treballadors per compte aliena del sector privat, alguna cosa que fins ara no era possible, doncs el EBEP obligava al seu gaudi immediatament després del part, o de la resolució judicial o administrativa que autoritzarà l’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
En resum, com a novetat la paternitat s’amplia a 5 setmanes i es permet fraccionar el gaudi de l’última setmana de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents al naixement o resolució d’adopció o acolliment. En el cas dels treballadors per compte aliena, emparats pel ET, per fraccionar el gaudi de l’última setmana és necessari l’acord entre empresari i treballador. Per als empleats públics, gaudir la 5ª setmana de forma independent, a un altre moment, dins dels 9 mesos següent al naixement o resolució d’adopció o acolliment, és necessari que se li autoritzi per l’Administració en la qual presti serveis d’acord als termes previstos en la seva normativa.

jueves, 18 de octubre de 2018

AUGMENT RETRIBUTIU 2018 I 100% BAIXES
Carta dirigida a la DpP instando a que se aplique el Decret Llei promulgado i publicado en el DOGC el dia de hoy y que entra en vigor mañana. Este Disposición obedece al acuerdo de la Mesa General de la Función Pública para personal al servicio de la Generalitat (funcionario y la laboral:), donde hay presencia únicamente de los sindicatos más representativos (4) entre los cuales la UGT obviamente se encuentra y en cuyas negociaciones se alcanzaron los siguientes compromisos y que de manera obligada debía promulgarse el correspondiente Decreto Ley  que has ido el 5/2018:

1.-Actualización de las nóminas al 1,75% en Octubre (atrasos desde 1 de julio hasta octubre)
2.-Cobro de atrasos del 1,5% desde el 1 de Enero de 2018 hasta 30 de junio en Noviembre
3.-Aumento del 0,2 % y los correspondientes atrasos desde 1 de enero de 2018 en Diciembre
4.-complemento de las bajas comunes al 100%


domingo, 24 de junio de 2018

PAGAMENT DEUTE AMB ELS TREBALLADORS


A la nómina de JULIOL s'abonarà una quantitat equivalent a un 18,75% d'una extra. Es tracta de la recuperació parcial (85% del total del deute) de la paga de 2012 que en el seu moment la Direcció ens va deixar de pagar.
Per altra banda, el divendres passat vam tenir reunió de la Comissió Negociadora ja amb propostes creuades per ambdues parts que marcan les bases a desenvolupar sobre Jubilació Parcial, Mobilitat i Contractacions del rellevistes necessaris per donar sortida jubilats parcials amb un 75% de reducció de jornada.
Es massa aviat per fer valoracions perquè n'hi ha molts matissos i variables que hi intervenen que s'aniràn abordant, obviament, de la millor manera pel conjunt dels treballadors/es.
Al respecte de la Jubilació Parcial a sota teniu un resum de les condicions exigides per la Seguretat Social

Año del hecho causante Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante Edad exigida con 33 años cotizados en el momento del hecho causante
2013 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 mes
2014 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses
2015 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses
2016 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses
2017 61 y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses
2018 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años
2019 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses
2020 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses
2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años
2022 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses
2023 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses
2024 62 y 6 meses 36 años o más 64 años
2025 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses
2026 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses
2027 y siguientes 63 años 36 años y 6 meses 65 años

miércoles, 23 de mayo de 2018

PROPOSTA MAJORITÀRIA SOBRE JUBILACIÓ PARCIAL

En el dia d'avui hem presentat davant la Direcció per les Persones (DpP) una proposta recolzada majoritàriament, gairebé amb consens total, amb la única excepció de l'Associació APIHC. Ens congratulem haver pogut impulsar la negociació sobre aquesta important matèria que ha de ser regulada a partir de l'1 de gener de 2019 per als futurs jubilats parcial 
En essència, es tracta de la proposta que UGT vam presentar a mitjans d'abril a tots els sindicats, i que ara, amb les oportunes aportacions fetes per AIPS per una banda i altres també fetes per nosaltres mateixos, hem pogut aplegar gairebé un criteri unànime de la representació social al respecte de per ón entenem que ha d'anar la jubilació parcial a partir de 2019 pels treballadors del Clínic pel que fà a les seves condicions "de sortida".
A partir d'ara, s'inicia la fase de negociació amb la DpP, a partir d'aquesta proposta, que ha de desenvolupar altres temes connexes amb aquesta, com és el cas de la mobilitat (fa molta falta!) i la pròpia cadència flexible.

Del decurs d'aquestes negociacions s la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu us tindrem puntualment informats. 

Podeu descarregar la proposta en pdf AQUI
jueves, 17 de mayo de 2018

ADJUDICACIÓ DE LES PLACES (1ª part)


Es realment preocupant el grau d'arbitrarietat, manca total d'equitat en la aplicació del barems i les explicacions donades en les impugnacions dels processos de provisió de places i les seves resolucions recents. Es posa de manifest, en definitiva, el fet de que gairebé tota la responsabilitat en el destí del pesrsonal i adjudicacions de PLACES PUBLIQUES de la sanitat catalana com ho són les del nostre Hospital, recau, al final sota la responsabilitat dels Caps d'Infermeria o adláteres de, com a mínim, pèr dir-ho suaument, alguns Instituts, els quals aplicant un criteri absolutament personalista participen i decideixen sobre un tema tan important com és l'OCUPACIÓ PÚBLICA. Molt d'ull Srs. i Sres. CAPS d'Infermeria (i adláteres), sàpiguen vostès que és una cosa sagrada i pagada amb diners públics, (amb els quals, s'ha de ser escrupulosament curós.) Tota la societat ja a aquestes alçades ho sap excepte uns pocs que es creuen poseïdors d'una autoritat i impunitat, potser per manca de formació o interés al respecte, sobre aquesta important qüestió de la funció pública i  que, de continuar així, molt probablement tindrà conseqüències inevitablement.

No fa gaire va saltar la notícia de les irregularitats en la concessió de places sanitàries a València recordeu? Què passa sinó al Clínic? Això és un preavís per navegants de tota condició, especialment pels de l'àpex de l'organigrama que tenen la responsabilitat sobre els comandaments intermitjos en el control d'aquests i la aplicació dels principis legals i constitucionals (norma sagrada per molts avui dia) en matèria d'ocupació pública. I si no ho saben fer els qui hi han, que en busquin algú que hi sàpigui. Properament publicarem més sobre això i ens centrarem en algún Institut en concret.

miércoles, 25 de abril de 2018

viernes, 20 de abril de 2018

BAREM DE PUNTS I PLACESEls periodes de temps treballats (a la categoria, HCB, lloc similar....) no estan sent computats correctament a l'hora de puntuar aquestes antiguitats. El Conveni Col·lectiu disposa una manera de fer que no s'aplica en els procesos de selecció (cada 229 jornades= 1any en el torn DIA i 144 jornades= 1 any en el torn NIT) cosa per la qual, hem presentat la corresponent reclamació, mitjançant escrit a la Direcció  per tal que es rectifiqui aquesta manera de procedir respecte del temps treballat que els professionals meriten en les convocatòries de places a les que es presenten com a candidats.
Tenim la convicció que això quedarà resolt a partir d'ara, doncs l'article 39 del Conveni (hi podeu accedir aquí ) https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/062015000139.pdf&1
 que regula l'antiguitat no deixa marge a interpretacions diferents.


martes, 17 de abril de 2018

JUBILACIÓ PARCIAL


Tal i com hem manifestat en diverses reunions de la Comissió Negociadora, la UGT hem el·laborat una proposta de PACTE de JUBILACIÓ PARCIAL i l'hem tramesa a la resta de grups sindicals per a la seva valoració, negociació i adhessió, amb l'objectiu de conformar una majoria que pugui tirar endavant un acord amb la Direcció sobre una matèria especialment sensible com és la jubilació parcial i la seva continüitat a partir de 2019; en els termes més favorables pels treballadors/es, és a dir, amb un 75% de reducció de la jornada, de la mateixa manera que actualment ho venen gaudint els actuals jubilats parcials. 

Aqui teniu el text a partir del qual impulsem i volem treballar aquest important assumpte:sábado, 24 de marzo de 2018

REBUIG TOTAL ALS EMPRESSONAMENTS


La UGT de Catalunya manifesta el seu total desacord amb la decisió del Suprem i reclama una solució política al conflicto


La UGT de Catalunya vol manifestar el seu total desacord amb la decisió del Tribunal Suprem d’enviar a la presó Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull.


El nostre sindicat considera que aquesta decisió només és un nou pas en la judicialització d’un conflicte que és polític i la solució ha de ser política.

La UGT de Catalunya hem reclamat amb insistència una resposta dialogada a la situació de bloqueig polític que viu el nostre país, però hi ha un pas previ ineludible que es la posada en llibertat de totes i tots els presos que en aquest moments estan en presó preventiva.

lunes, 5 de marzo de 2018

VAGA 8 DE MARÇ. CONCENTRACIÓ AL HALL A LES 9h

FAREM UNA CONCENTRACIÓ AL HALL A LES 9h.

sábado, 17 de febrero de 2018

ACORD SPP


Divendres passat, una majoria (SAE, SICTESS,CCOO,AIPS,APIHC) van signar un acord de millora de SPP. La millora amb respecte a l'anterior sistema es òbvia, tenint en compte les imperfeccions estructurals que arrossega des del inici: (diferent nº de nivells, poca equitat en les quantitats, incongruència dels requissits,etc...). La UGT no el va subscriure i aquestes són les raons (expossades públicament) tot i que sóm conscients de que
els treballadors voleu resultats i no les interioritats de les negociacions, 

L
a UGT ha participat activament en la negociació.Hem fet esmenes i clarificat tot allò que ens ha semblat susceptible de ser millorat a partir d'un text d'SPP que ens presentà CCOO, AIPS i APIHC. Sen's va dir que era pràcticament un text tancat que s'havia d'acceptar tal qual o amb mínimes aportacions per part de la resta. 


1) Una de les modificacions que UGT va introduïr a aquest text "tancat", en percatar-se que els suplents quedaven fora de la SPP, va ser eliminar aquesta restricció i vam fer el redactat corresponent.Aquesta esmena d'UGT va ser aceptada per la Direcció. aquesta és la realitat i així es va evidenciar en una de les sessions de la Comissió Negociadora.

Les restants reivindicacions que feia la UGT i voliem que fossin incloses eren millores plantejades pels TSS i la resta de categories, com són:

2)TSS: Reducció del nº de crèdits requerits als nivells, que, sorprenentment, havien estat augmentats a petició de SICTESS i amb el consentiment de la resta.També vam sol·licitar a aquesta majoria sindical, que per l'accés al 4art. nivell TESS, també fós un mèrit suficient estar en posessió del Grau Universitari Europeu. Igualment vam propossar que els TESS qui acreditin docència a les escoles també sel's reconeixès com una via per aconseguir el 4ar.t nivell..Ambdues millores, van ser rebutjades pels sindicats
CONTRADICCIÓ PARADOXAL: Els sindicats signants no han permès que entrin les nostres millores en l'accés dels tècnics al 3er i 4art nivell, endurint els requissits.

3)
Pel que fa al darrer punt proposat per UGT i  traslladat mitjançant escrit de 7 de febrer a sindicats i Direcció; en el qual demanavem millorar els trams d'SPP de la resta de categories. No va haver resposta. Aquesta petició però, sí ha quedat recollida en el text de l'acord que es va signar ahir: un 4% d'augment per a totes les categories (SPP) 


Així doncs, aquests són els motius (els explicats en el punt 2, bàsicament) que van ser expossats el divendres en la reunió de la Comissió Negociadora a totes les parts, i que justifiquen el perquè no vam signar, que no són altres que la voluntad dels sindicats signants de rebutjar injustificadament les nostres propostes del punt 2.

Malgrat això, considerem un acord que tot i ser insuficient, millora l'anterior sistema d'SPP que, va nèixer defectuós i està creixent amb molts condicionants.