jueves, 28 de agosto de 2014

POSICIONAMENT DE LA UGT AMB RESPECTE AL RECENT CONVENI SIGNATDescarregar el text en pdf aqui

DEMANDA SPP ADMINISTRATIUS

La nostra Secci Sindical ha demandat l'Hospital pel que entenem, s una aplicaci arbitrria i discriminatria del SPP en el collectiu administratiu. En concret, sollicitem que es comptabilitzi el temps treballat com Auxiliar Administratiu als efectes del cmput de temps requerit que estableix l'SPP. Aquesta prctica unilateral de la Direcci provoca que els administratius/ves hagin de sumar 5 anys ms per accedir als diferents nivells tot i haver-ne treballat com a personal administratiu a l'HCP, cosa que resulta un total perjudici per aquest collectiu i que no s explicable, ni te cabuda en el text del propi acord, el qual hauria de ser aplicat tal i com nosaltres postulem.
Els sindicats signants de l'SPP i el propi conveni, en les diferents comissions paritries subsegents van reunir-se, incls amb carcter urgent,per efectuar diverses interpretacions sobre els requissits i altres aspectes del propi acord de SPP, si b, malhauradament pels altres collecitus, unicament van prosperar propostes de pes que tenien a veure amb el colectiu infermer.
L'acte de conciliaci amb la empresa ser el proper dia 7 d'octubre tot i que no esperem gran cosa ja que abans de donar aquest pas, hem tractat de desbloquejar aquest conflicte amb la Direcci i no ha estat possible per una manca absoluta de voluntat de resoldre-ho per part d'aquesta. Aix doncs, molt probablement haurem d'esperar a la resoluci judicial posterior. Hem demanat igualment en la nostra demanda que els efectes econmics resultants s'apliquin des de l'1 de gener de 2013 que es la data que recull el propi acord d'SPP i que s la que es va aplicar per satisfer les quantitats a tots aquells que van asolir nivells que incrementaven la dotaci econmica de la seva ca rrera professional.

martes, 1 de julio de 2014

NOVA CONVOCATÒRIA DE PLACES TCAI I INFERMER/A


Són places a les que s'hi poden presentar qualsevol treballador/a. No són del pla de mobilitat. El termini per presentar candidatures és fins el 25 d'agost.


llistat de places de TCAI

lllistat de places d'Infermer/a

Instruccions presentació candidaturesmartes, 27 de mayo de 2014

CURS PER A TCAIPer inscriure's ens heu de fer arribar cpia del DNI per les dues cares i de la capalera de la darrera  nmina (o altre de recent.)
Podeu enviar-la per email o venir al local a tramitar-ho

La inscripci romandr oberta aquesta setmana (fins el 6/6)

miércoles, 2 de abril de 2014

MANIFESTACIÓ DISSABTE 6 D'ABRIL


MANIFEST

Prioritats X una Catalunya social!

Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, fem públic aquest
document, que pretén recollir les bases per a la construcció d’una Catalunya que
reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Les polítiques de retallades que han estat imposades fins ara des del Govern de Catalunya
i des del Govern central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat
política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat ocupació ni han
revitalitzat la nostra economia, ans al contrari: han generat més pobresa i desigualtat.
Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la ciutadania i no
sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants, i la construcció d’un país
requereix ineludiblement el reforçament de l’estat del benestar, garantint uns serveis
públics de qualitat i amb equitat.
És per això que creiem que cal construir el nostre país des d’unes premisses ben diferents
a les que ens han dut fins aquí. Per això impulsem aquesta campanya per una Catalunya
social:
· Volem un servei nacional de salut que garanteixi el dret a la protecció de la salut i
l’atenció a la malaltia; totalment públic, també en la gestió i sense donar negoci a
serveis privats; universal, sense exclusions; de qualitat, amb temps d’accés raonables
als serveis; transparent, i finançat totalment amb els impostos proporcionals a la
riquesa de cada persona i sense copagaments. Sistema de salut amb participació del
personal que hi treballa i de la població, autèntics propietaris dels serveis públics.
· Un sistema educatiu que aposti clarament per l’educació pública, assegurant unes
ràtios de professors per centre i d’alumnes per aula que garanteixin la qualitat de
l’educació, amb aportacions de la Generalitat a les escoles bressol, les beques
menjador, avui del tot insuficients, i les subvencions a les AMPA.
El nombre de centres i línies no pot dependre d’una política arbitrària de tancaments
com l’actual, que altera el procés d’inscripció quan, abans del seu inici, s’anuncien
tancaments de línies i/o centres públics, ja que es conculca greument el dret a escollir
de les famílies.
També apostem per l’escola inclusiva que garanteixi un sistema educatiu en igualtat
d’oportunitats per a tothom. Són necessaris recursos i polítiques reals per garantir un
sistema inclusiu que impliqui que els alumnes puguin aprendre igual malgrat les seves
diferències, siguin quines siguin. Tota persona ha d’assolir els objectius educatius
bàsics.
És necessari garantir el model d’escola catalana, rebutjant frontalment la LOMCE, tant
pels seus continguts pedagògics com per l’atac indiscriminat contra la llengua catalana
que representa.
I, finalment, cal un impuls decidit i amb recursos de la FP dual, amb formació i
pràctiques a les empreses, així com garantir l’accés als estudis universitaris i a la FP.

La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una
prioritat. Per això cal una aposta ferma per les polítiques actives d’ocupació, a fi de
millorar la qualificació professional de les persones treballadores i les seves
oportunitats de trobar feina, i prioritzar recursos cap a l’orientació laboral i la recerca
de llocs de treball a les empreses.
Advoquem per la retirada de la reforma laboral, amb la recuperació dels drets laborals
i socials, desenvolupant i aprofundint el Marc català de relacions laborals. Fem una
aposta pel diàleg i la concertació real entre agents públics i socials, i així garantir la
negociació col·lectiva com l’eina més efectiva per construir unes relacions laborals
més justes.
Cal una legislació contundent en la defensa dels drets de les persones treballadores
com la millor garantia de creació d’ocupació estable i de qualitat.
· La lluita contra la pobresa i per la cohesió social és clau. No volem que cap
persona en quedi exclosa. Per això cal garantir la protecció social i econòmica de les
persones en atur. En aquest sentit, cal incrementar els recursos per als serveis
socials, recuperar el finançament suficient de la renda mínima d’inserció i el
desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (RGC), donant suport a la ILP a
proposta de la societat civil, que desenvolupa el que preveu l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
La RGC també ha de donar resposta a les situacions de pobresa i exclusió que viuen
moltes persones treballadores a causa de la precarietat laboral.
Cal garantir els serveis bàsics essencials (aigua, llum, gas…) a tota la ciutadania i que
cap persona es trobi en situació de pobresa energètica. També cal garantir l’accés al
transport públic, sense exclusions.
La pobresa infantil, amb l’actual crisi, s’ha incrementat molt més enllà del que una
societat avançada i democràtica es pot permetre. Amb un 26% de la població infantil
en risc d’exclusió social, és prioritari invertir en la infància, perquè invertir en la
infància és invertir en la societat.
En la mateixa línia, també és primordial garantir el poder adquisitiu de les persones
pensionistes amb unes pensions dignes i suficients, i garantir la cobertura de les
situacions de dependència amb els recursos suficients.
· Cal garantir polítiques d’igualtat entre homes i dones, i aprofundir-hi. També és
important incorporar la perspectiva de gènere a les estratègies econòmiques i de
sortida de la crisi, que afecta per partida doble les dones a causa de les retallades de
l’estat del benestar i com a treballadores.
Ens oposem frontalment a l’Avantprojecte de reforma de la llei de l’avortament del
Govern central, que suposa un atac frontal al dret de les dones a decidir.
· Són necessàries unes polítiques d’habitatge que garanteixin el dret a un habitatge
digne on viure. En aquest sentit, cal forçar la creació d’un fons d’habitatges destinat al
lloguer social, recuperar el “lloguer forçós” per als habitatges buits que estan en mans
de les entitats financeres i garantir la dació en pagament.
· Cal garantir l’accés universal a la cultura, destinant el finançament adequat per a
l’estímul i el suport a la creació cultural, i revertir la pujada de l’IVA cultural, que ofega
encara més aquest sector.
· Catalunya ha de ser constructora d’un món més just i solidari, preservant la llarga
tradició en el camp de la cooperació. Cal implementar unes polítiques de cooperació
que garanteixin unes partides pressupostàries suficients per fer-ho possible.
· És cabdal garantir els recursos suficients per finançar aquesta Catalunya social amb
una fiscalitat justa, redistributiva i mediambientalment sostenible que gravi més les
rendes del capital que les del treball.
És necessari recuperar l’impost de successions de manera suficient i el de patrimoni,
perseguir el frau i l’evasió fiscal amb les eines adequades i crear noves figures
impositives que gravin la riquesa.
Cal exigir la total transparència en la gestió dels recursos públics i la posada en marxa
d’una auditoria del deute a Catalunya. Al mateix temps, és necessari exigir
responsabilitats als gestors i responsables de les entitats financeres que han rebut
fons públics.
· El model productiu català s’ha de basar en la innovació, la recerca i el
desenvolupament sostenible, tenint en compte la qualitat ambiental. En aquest marc,
cal potenciar una política industrial sectorial i territorial que garanteixi que la
construcció de la riquesa del país es fa sobre una base sòlida i no especulativa,
garantint el control democràtic dels recursos naturals.
Cal una aposta clara per la investigació i la recerca com a base per garantir aquest
canvi de model, i garantir l’accés al crèdit a famílies, autònoms i petita i mitjana
empresa.
· Volem una administració propera a la ciutadania, basada en la cooperació entre
administracions per donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes, des del
compromís democràtic i la participació. Per això, ens oposem totalment a l’aplicació
de reformes de l’Administració que, com la LRSAL, s’allunyin o siguin contràries a
aquests objectius.
La Catalunya social que volem s’ha de basar en la radicalitat democràtica,
garantint el dret a l’expressió democràtica de la ciutadania i la transparència en la
gestió dels recursos, incentivant la participació de la societat civil (ILP, consultes
ciutadanes, etc.) garantint el dret de la ciutadania a decidir també pel que fa a les
polítiques socials i econòmiques.
Cal eliminar els intents de criminalització de qualsevol resposta social organitzada.
Així, també calen polítiques d’acompanyament a les persones migrants que es trobin
4
en situació d’exclusió o situació administrativa irregular, eliminant el model dels CIE,
que els tracta de manera repressora.
· Volem una Catalunya lliure de corrupció, on es garanteixi que aquelles persones
que es demostri que estan implicades en aquestes situacions siguin imputades, i on la
transparència i la participació de la ciutadania en el control de la gestió sigui la norma.
En aquest sentit, també apostem per una nova llei de partits que reguli estrictament
el seu finançament.
Des de la nostra voluntat de construir un autèntic estat del benestar i una Catalunya
social, amb drets i dignitat, reivindiquem poder decidir les polítiques que es faran en el
nostre país, evitant que els mercats, les institucions europees i les polítiques d’austeritat
imposin el seu programa. Per això, també apostem per una Europa social.

martes, 11 de febrero de 2014

NÒMINA DE FEBRER

D'acord amb al que s'havia pactat, la Direcció ha comunicat avui als treballadors que retornarà part dels diners dels nostres salaris que ens va deixar de pagar el passat mes de desembre. En  concret, es tracta d'un 9% de la quantitat equivalent a una paga extraordinària de cadascun de nosaltres. L'abonament es farà efectiu en la propera nòmina de febrer.