martes, 23 de octubre de 2018

PERMIS DE PATERNITAT 16 setmanes

Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat, aprovada pel Congrés el passat 28 de juny. Aquesta Llei, en vigor, contempla entre moltes altres disposicions, una modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) i de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) en relació amb la coresponsabilitat en les tasques de cura, establint la durada del permís de paternitat en 5 setmanes ampliables en dos dies més per cada fill o filla en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.
En el cas dels treballadors per compte aliena, el permís es podrà gaudir des del naixement del bebè (després dels dos dies de permís per part del ET) fins a immediatament després d’haver finalitzat les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. Això suposa per als pares (o l’altre progenitor) que tindran cinc setmanes més els dos dies de permís per naixement que estableix el ET (els convenis col·lectius poden incrementar aquest permís).
Quatre setmanes es gaudiran de forma ininterrompuda i la cinquena setmana es podrà unir a les quatre anteriors o es podrà gaudir, previ acord amb l’empresa, en un moment posterior, però sempre abans que el bebè compleixi els nou mesos. En cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, aquest permís es podrà gaudir abans que es compleixin els nou mesos de la resolució judicial o la decisió administrativa.
El permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o jornada parcial, d’un mínim del 50% previ acord amb l’empresa, i haurà de ser comunicat a l’empresari amb la suficient antelació, abans de l’inici del permís, en els termes que determini la negociació col·lectiva.
La Llei de PGE 2018 també estableix, que el permís de paternitat dels empleats públics podrà gaudir-se en les mateixes condicions que el dels treballadors per compte aliena del sector privat, alguna cosa que fins ara no era possible, doncs el EBEP obligava al seu gaudi immediatament després del part, o de la resolució judicial o administrativa que autoritzarà l’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
En resum, com a novetat la paternitat s’amplia a 5 setmanes i es permet fraccionar el gaudi de l’última setmana de forma independent a un altre moment dins dels nou mesos següents al naixement o resolució d’adopció o acolliment. En el cas dels treballadors per compte aliena, emparats pel ET, per fraccionar el gaudi de l’última setmana és necessari l’acord entre empresari i treballador. Per als empleats públics, gaudir la 5ª setmana de forma independent, a un altre moment, dins dels 9 mesos següent al naixement o resolució d’adopció o acolliment, és necessari que se li autoritzi per l’Administració en la qual presti serveis d’acord als termes previstos en la seva normativa.

jueves, 18 de octubre de 2018

AUGMENT RETRIBUTIU 2018 I 100% BAIXES
Carta dirigida a la DpP instando a que se aplique el Decret Llei promulgado i publicado en el DOGC el dia de hoy y que entra en vigor mañana. Este Disposición obedece al acuerdo de la Mesa General de la Función Pública para personal al servicio de la Generalitat (funcionario y la laboral:), donde hay presencia únicamente de los sindicatos más representativos (4) entre los cuales la UGT obviamente se encuentra y en cuyas negociaciones se alcanzaron los siguientes compromisos y que de manera obligada debía promulgarse el correspondiente Decreto Ley  que has ido el 5/2018:

1.-Actualización de las nóminas al 1,75% en Octubre (atrasos desde 1 de julio hasta octubre)
2.-Cobro de atrasos del 1,5% desde el 1 de Enero de 2018 hasta 30 de junio en Noviembre
3.-Aumento del 0,2 % y los correspondientes atrasos desde 1 de enero de 2018 en Diciembre
4.-complemento de las bajas comunes al 100%